Thumb 2f94aceba04847b870444aefd2a8b957a2f08d6b
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Jeugd Ugchelens Belang

Namens Jeugd Ugchelens Belang

Wij collecteren omdat:

Omdat wij het belangrijk vinden nieuwe activiteiten te organiseren voor de Ugchelse basisschoolkinderen! Zoals bijvoorbeeld een 6-kamp!
19

donaties

€ 200

ingezameld