Thumb 91f714e5f6e91c33b9b9d11720093c970b7da80d
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Jasper van Geijtenbeek

namens St. Vrienden van Sc. groep Zuylensteyn

Ik collecteer omdat:

Scouting betekent veel buiten, samen buiten actief zijn, dingen bouwen, kinderen samen laten spelen. Daardoor sluit Jantje Beton daar goed bij aan en wil onze scoutinggroep collecteren voor buiten spelen. Naast de opbrengt voor Jantje Beton gaat de andere helft naar ons eigen Gezamenlijk Kamp in het weekend van Pinksteren, zodat wij dit voor de kinderen opnieuw een geweldige belevenis kunnen maken.

0

donaties

€ 0

ingezameld