Thumb 0a2b1538c5e50f2615d532f1f2312d684d0d50fe
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Chien Yie Cheung

namens Korfbalvereniging AKC

Ik collecteer omdat:

iedereen de kans moet krijgen om SAMEN buiten te kunnen spelen door één van de mooiste Nederlandse sporten te beoefenen: KORFBAL!

5

donaties

€ 27

ingezameld