Thumb c7f2f57d451e525fed6802006173e8154cff3238
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Wesley Van der Meulen

namens Scouting Zeeverkenners Abcoude

Ik collecteer omdat:

Wij de opbrengst goed kunnen gebruiken voor het onderhoud van onze boten, aanschaffen van spelmateriaal en het behoud van het eiland Ahoy.

7

donaties

€ 40

ingezameld