Thumb d3abd56a2f4e106c784867d288b603908956fa94
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Tiemen Reinder Tuinstra

Namens Scouting MKWJ

Ik collecteer omdat:

Wij collecteren weer met de scouting MKWJ voor Jantje beton. Wij kunnen alle kleine bijdragen gebruiken, bij voorbaat dank.
#scouting #mkwj #collecteren #jantjebeton

0

donaties

€ 0

ingezameld