Thumb 3d6b29ca1e68111b4e8de768904ce53464a74691
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Suzan Kaatman

Namens Scouting Ulft St. Dr. Arien...

Ik collecteer omdat:

Ik als scoutingleidster vindt het belangrijk dat kinderen de gelegenheid hebben om buiten te spelen. Buiten spelen is gezond en leuk maar een kind kan er ook veel van leren op sociaal gebied. Jantje benton draagt bij aan de mogelijkhedennom buiten te spelen.

0

donaties

€ 0

ingezameld