Thumb 43807876f75d05b16ce30052c065e931ad7a84d6
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Scouting Sint Maarten-Hildegard

Namens Scouting St. Maarten-Hildegard

Wij collecteren omdat:

wij spelen heel belangrijk vinden. Alle kinderen, jongeren moeten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om te kunnen spelen. Jantje Beton maakt het spelen voor kinderen en jongeren mogelijk op plaatsen en in situaties waar het niet geregeld is. Daar is geld voor nodig, daarom collecteren wij voor Jantje Beton!
23

donaties

€ 152

ingezameld