Thumb 9cb03a5e0406035ed0d625d560e1113c14f2324c
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting de Hoeve

Namens Scouting De Hoeve

Wij collecteren omdat:

Bij Scouting staan buiten spelen en avonturen beleven centraal. Dit is helaas (nog) niet mogelijk voor alle kinderen in Nederland, bijvoorbeeld door een handicap. Jantje Beton zet zich in om het voor alle kinderen mogelijk te maken om buiten te spelen en zich zo te ontwikkelen. Ook Scouting moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden, helpt Jantje Beton ons door 50% van onze opbrengsten te doneren aan onze vereniging. Zo zorgen we ervoor dat Scouting voor alle kinderen mogelijk blijft!
1

donatie

€ 25

ingezameld