Thumb d1a1e9ade5b98f89a6eaf43b899fffdf1ad2c4af
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Ron Assinck

Namens Voetbalvereniging Emplina

Ik collecteer omdat:

we naast voetballen ook andere evenementen willen organiseren voor de jeugd bij RKVV Emplina.

0

donaties

€ 0

ingezameld