Thumb 2e66d5dab2c20eca1463fba8bfa0750a723fe8d8
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Pauline Rijskamp

namens Scouting Willibrord Wassenaar

Ik collecteer omdat:

Spelen belangrijk is. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor onze clubkas. Ieder jaar besteden wij deze opbrengst aan spelmateriaal voor de kinderen om een zo uitgebreid mogelijk spelaanbod te kunnen bieden.

10

donaties

€ 69

ingezameld