Thumb 3771c2cd62d5d4bc9cd22d140ed264a2201d9a01
Cab1637d3dff3a05d6e7733cd2251bf98baffdd4

JOL - Speelstad

namens JOL Speelstad

Ik collecteer omdat:

JOL-Speelstad de helft van het opgehaalde bedrag goed kan gebruiken. Met de minimale bijdrage van de kinderen redden wij het niet. Wij willen de kinderen via spel en andere kinderactiviteiten, zoals bijvoorbeeld hutten timmeren en knutselen ervaringen laten opdoen en leren samenwerken. Van 20 t/m 24 augustus heerlijk in de buitenlucht!

4

donaties

€ 27

ingezameld