Thumb 8d65bc75dce7c2e1513d690cd688b70b1ff2615b
Cab1637d3dff3a05d6e7733cd2251bf98baffdd4

Caroline de Jong

namens Scouting Christiaan de Wetgroep

Ik collecteer omdat:

Kinderen de mogelijkheid moeten hebben om lekker buiten te kunnen spelen. Zeker bij scouting stimuleren wij dat. Mede dankzij de opbrengst van de collecte, kunnen wij bijdragen in het spel van de kinderen.

2

donaties

€ 7

ingezameld